2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080
2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080

$539,400

2231 SE Pheasant AVE, Gresham, OR, 97080

PENDING